Toetsbesluit PO

Het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs legt vast dat leerlingen aan het eind van de basisschool de centrale eindtoets of een andere eindtoets afnemen. Daarnaast wordt het gebruik van leerling- en onderwijsvolgsystemen voorgeschreven. Het Toetsbesluit PO bevat op enkele onderwerpen de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-11-2013
Einddatum consultatie 11-12-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Toetsbesluit PO:
- waarborgt een zorgvuldige en betrouwbare afname van de eindtoetsing;
- stelt voorschriften aan de kwaliteit van eindtoetsen en leerling- en onderwijsvolgsystemen;
- past het Inrichtingsbesluit WVO aan, zodat het schooladvies van de school voor primair onderwijs de basis vormt voor de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs;
- voert de (technische) gevolgen van de eindtoetsing door voor de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten van basisscholen meet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, algemeen/bovenschoolse directeuren, schoolbesturen;
- scholen voor voortgezet onderwijs (onderbouw): leraren, brugklascoördinatoren, schoolleiders;
- (potentiële) aanbieders van eindtoetsen en leerling- en onderwijsvolgsystemen;
- lokale overheden en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor lokale/regionale afspraken over de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Dit besluit maakt een zorgvuldige uitvoering van het Wetvoorstel Eindtoetsing PO mogelijk. Het waarborgt de kwaliteit van eindtoetsen en leerling- en onderwijsvolgsystemen en voorziet in een ordentelijke en betrouwbare afname van de eindtoetsen. Dit besluit past daarnaast het inrichtingsbesluit WVO zo aan dat het schooladvies centraal staat bij de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van uw reacties over de inhoud van de ontwerp AMvB.
Dit besluit bouwt voort op de uitkomst van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Wij stellen het op prijs dat u bij uw reactie uitgaat van het wetsvoorstel zoals dit is aangenomen door de Tweede Kamer. Uw reactie wordt betrokken bij de verdere vaststelling van dit ontwerp besluit dat begin 2014 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit besluit een reactie mogelijk.

Meer informatie