Transparantie maatschappelijke organisaties

Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Het voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2018
Einddatum consultatie 22-02-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Maatschappelijke organisaties in de vorm van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, belanghebbenden zoals leden, donateurs, gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer inzicht in de herkomst van grote donaties aan maatschappelijke organisaties.
Meer inzicht in de balans en de staat van baten en lasten van stichtingen.

Waarop kunt u reageren

Conceptwetsvoorstel en concept-memorie van toelichting.

Met name wordt gevraagd welke objectieve, niet-discriminatoire criteria gebruikt kunnen worden om:
1) categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken;
2) categorieën van stichtingen vrij te stellen van de verplichting om de balans en staat van baten en lasten openbaar te maken.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)