UAV 2012

Twee ontwikkelingen vormen aanleiding voor de consultatie:
1. Met invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden drie bepalingen in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De vraag is of deze wijzigingen aanleiding geven de UAV 2012 aan te
passen.
2. Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt mogelijk gewijzigd m.b.t. het bouwtoezicht, op grond waarvan een veiligheidscoördinator wordt geïntroduceerd. De vraag is of deze wijziging mogelijk aanleiding geeft de UAV 2012 aan te passen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2020
Einddatum consultatie 29-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanpassingen in de UAV 2012 hebben gevolgen voor opdrachtgevers (zowel de consument-opdrachtgever als de professionele opdrachtgever) en aannemers die bij hun overeenkomsten gebruik maken van deze set algemene voorwaarden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ontwikkeling 1. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek (BW)
Voor zover relevant voor de herziening van de UAV 2012, wijzigt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen het BW als volgt:
1) Art. 7:754 lid 2 BW: de waarschuwing van de aannemer dient ingevolge dit nieuwe lid schriftelijk en ondubbelzinnig te gebeuren. Van deze bepaling kan alleen ten nadele worden afgeweken voor zover de opdrachtgever geen consument is.
2) Art. 7:757a BW: door dit nieuw in te voegen artikel m.b.t. het opleverdossier voor bouwwerken kan het wenselijk zijn de UAV 2012 aan te passen. Nu de bepaling van regelend recht is, is bij het niet aanpassen van de UAV 2012 art. 7:757a BW onverkort van toepassing op overeenkomsten waarop de UAV 2012 van toepassing is.
3) Art. 7:758 lid 4 BW: dit artikel wijzigt de aansprakelijkheid van de aannemer. De aannemer is na oplevering van het bouwwerk aansprakelijk voor bij oplevering niet ontdekte gebreken, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Van deze bepaling kan alleen worden afgeweken ten nadele van de opdrachtgever die geen consument is en indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.
De vraag is of de wijzigingen in het BW aanleiding geven de UAV 2012 te wijzigen en zo ja op welke wijze.

Ontwikkeling 2. Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Het Bbl wordt mogelijk gewijzigd op verschillende punten betreffende bouwtoezicht en -veiligheid. Een van deze mogelijke veranderingen is de introductie van een veiligheidscoördinator die zorg draagt voor veiligheid in de directe omgeving van een bouw- of sloopterrein. De vraag is of de introductie van de veiligheidscoördinator aanleiding geeft de UAV 2012 aan te passen en zo ja op welke wijze dat dan moet gebeuren.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de herziening van de UAV 2012 vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de onderwerpen en het doel van de herziening en hen de gelegenheid te bieden een reactie en/of visie hierop te geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten