Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik afvalwater

Het ministerie van IenW bereidt het Uitvoeringsbesluit hergebruik afvalwater voor, als uitvoering van de EU-verordening 2020/741 van 25-5-20. Deze verordening wil het hergebruik van gezuiverd rioolwater in de landbouw bevorderen op een manier die veilig is voor mens en milieu. ‘Voor de uitvoering van deze verordening brengt dit nieuwe besluit wijzigingen aan in regelgeving onder de Omgevingswet. De kern van het conceptbesluit zijn een risicobeheerplan en een vergunningplicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2022
Einddatum consultatie 25-04-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13153
Onderwerpen Afval Stoffen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Landbouwsector
• Waterschappen
• Provincies
• Drinkwaterbedrijven en VEWIN
• Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)
• ARBO-diensten

Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat er meer water beschikbaar komt voor irrigatie van landbouwgewassen door hergebruik van afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De regeling moet ervoor zorgen dat dit gebeurt op een manier die veilig is voor mens en milieu. Dit is een belangrijke vereiste omdat er in afvalwater schadelijke stoffen en micro-organismen kunnen zitten. Om het afvalwater te kunnen hergebruiken, moet het water dus vaak eerst extra gezuiverd worden. De regeling vereist daarom dat je voor deze activiteit een vergunning moet aanvragen. Bij de vergunningverlening wordt beoordeeld of het hergebruik van water veilig gebeurt. Om dit goed te kunnen beoordelen moet een plan worden opgesteld (het zogenaamde risicobeheerplan) wat beschrijft hoe de risico’s voor mens en milieu worden beheerst.

Om initiatiefnemers en vergunningverleners te ondersteunen bij het opstellen van het risicobeheerplan, werkt het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (het Joint Research Centre, JRC) aan een rapport dat ingaat op de invulling van het risicobeheerplan. Omdat de invulling van het risicobeheerplan tussen landen kan verschillen wordt in Nederland gewerkt aan een landelijk kader voor het risicobeheerplan. Hiervoor loopt momenteel een onderzoek dat gecoördineerd wordt door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Dit kader zal in een later stadium wettelijk worden verankerd en maakt dus geen deel uit van deze internetconsultatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het conceptbesluit kan de Europese verordening 2020/741 die minimale eisen stelt aan het hergebruik van water worden geeffectueerd. De landbouwsector kan daarmee op een veilige manier gebruik maken van effluent (gezuiverd afvalwater).

Hergebruik van effluent wordt als positief gezien omdat het de druk op grondwater en oppervlaktewater kan verminderen - mits de risico’s voor de gezondheid van mens en dier en het milieu beheersbaar zijn. Met de verordening en dit besluit is een duidelijk kader gegeven waaronder hergebruik van effluent voor landbouwtoepassingen mogelijk is. Dit schept duidelijkheid voor initiatiefnemers waaraan zij moeten voldoen, en kan hergebruik van effluent in de landbouw bevorderen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 25 april 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Deze nationale regeling is opgesteld om een goede uitvoering van een Europese verordening mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door aan te wijzen wie het bevoegd gezag is. U kunt op alle onderdelen van de regeling (en toelichting) reageren, maar dat kan alleen tot wijziging leiden als de verordening daar ruimte voor biedt.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Minimumeisen voor hergebruik van water

Bron: eur-lex.europa.eu

Besluit Acitviteiten Leefomgeving

Bron: iplo.nl

Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: iplo.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl