Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Dit ontwerpbesluit strekt ter implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141) en strekt tot het geven van uitvoering aan Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PbEU 2015, L 141).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2018
Einddatum consultatie 28-02-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 6427
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, elektronischgeldinstellingen, wisselinstellingen, verzekeraars, belastingadviseurs, accountants, advocaten, notarissen, trustkantoren, handelaren in grootwaarde, makelaars, kansspelaanbieders, taxateurs en pandhuizen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §3 van het algemeen deel van de nota van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen voor het bedrijfsleven die het ontwerpbesluit met zich zou kunnen brengen.

Waarop kunt u reageren

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads