Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidie verduurzaming mkb

Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor het definitief maken van de subsidieregeling “Subsidie verduurzaming mkb”. Deze consultatie loopt van 9 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. De regeling is voorafgaand aan deze consultatie uitgebreid afgestemd met MKB-Nederland.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2021
Einddatum consultatie 30-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van de regeling is het mkb met een laag energieverbruik. Hieronder worden mkb-ondernemingen verstaan (dus ondernemingen kleiner dan 250 fte en een maximum jaaromzet van € 50.000.000) waarvan het energieverbruik per locatie lager is dan de grenzen voor de Energiebesparingsplicht: max. 50.000 kWh en 25.000 m³ aardgasequivalenten per jaar. Het gaat hier voor het overgrote deel om relatief kleine locaties met een eenvoudige opzet van het pand, de installaties en het bedrijfsproces, maar wel met een redelijk bespaarpotentieel. Deze afbakening van de doelgroep wordt gehanteerd om uit te sluiten dat de subsidie gebruikt kan worden voor maatregelen die onder de Energiebesparingsplicht vallen (de categorie grootverbruikers).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mkb’ers krijgen met de regeling de mogelijkheid deskundig advies in te winnen over de gevolgen en kansen van het Klimaatakkoord voor hun bedrijf, en ondersteund te worden bij het aanvragen van subsidies, het maken van een financieel plan of het opvragen van offertes voor uitvoerende partijen. Dit kan leiden tot financiële voordelen voor en/of een vermindering van de CO2-uitstoot van deze bedrijven. Grotere bedrijven maken voor maatregelen om te verduurzamen vaak gebruik van specialisten, mkb’ers hebben deze mogelijkheid minder. Via deze regeling krijgen ook mkb’ers de mogelijkheid om zo goed mogelijk rekening te houden met de afspraken uit het Klimaatakkoord. De regeling wordt daarnaast zo vormgegeven dat het gebruik ervan zo min mogelijk administratieve lasten met zich meebrengt.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde subsidieregeling “Subsidie verduurzaming mkb”, en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op deze concept regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling