Besluit verhoging vergoeding Statenleden en leden algemeen bestuur waterschappen

Reactie

Naam Fractievoorzitter VVD PS Zeeland (C.W. Bierens)
Plaats Meliskerke
Datum 6 november 2022

Vraag1

Wat is uw mening over het ontwerpbesluit?
Teleurstellend, omdat het voorgestelde bedrag in het ontwerpbesluit m.i. nog steeds te laag is en in geen redelijke verhouding staat tot het werk en de uren die er nu al aan besteed moeten worden om de functie goed te kunnen vervullen. Dit gevoegd bij de toekomstige nieuwe opgaven voor de provincies (denk alleen al aan het stikstofdossier) rechtvaardigen een hoger bedrag. In dit verband gaat m.i. de vergelijking met middelgrote gemeenten (30.000 - 80.000 inwoners) mank.
De nu voorgestelde vergoeding zal nog steeds een belemmering vormen voor een deel van de bevolking om zich kandidaat te stellen voor PS vanwege de financiële consequenties voor hun inkomenspositie.
Ook vind ik het een gemiste kans dat deze al jaren slepende discussie niet leidt tot een verhoging van de vergoeding met terugwerkende kracht. Ook daarmee wordt het middenbestuur m.i. tekort gedaan.