Wetsvoorstel aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het transparanter en beter controleer maken van het proces van de vaststelling van de uitslag van een verkiezing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2017
Einddatum consultatie 31-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8647
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en openbare lichamen; vertegenwoordigende organen; centraal stembureaus; politieke groeperingen; kiesgerechtigden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In hoofdlijnen komen de verwachte effecten van het wetsvoorstel voor de doelgroepen op het volgende neer.

Gemeenten en openbare lichamen stellen een gemeentelijk stembureau in, dat na elke verkiezing een openbare zitting houdt tot vaststelling van de uitslag op gemeenteniveau, en tijdens die zitting eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus corrigeert. Na afloop van de zitting maken gemeenten en openbare lichamen de processen-verbaal van de (gemeentelijke) stembureaus elektronisch openbaar. Als het gemeentelijk stembureau digitale hulpmiddelen gebruikt om de uitslag op gemeenteniveau vast te stellen, maken gemeenten en openbare lichamen ook de digitale bestanden met uitslaggegevens openbaar.

Voor vertegenwoordigende organen regelt het wetsvoorstel o.a. dat de periode tussen de dag van de stemming en het eerste aantreden van de nieuwe leden van het vertegenwoordigend orgaan wordt verlengd van acht naar dertien dagen.

Centraal stembureaus moeten zich ervan vergewissen of zij op basis van de processen-verbaal van de (gemeentelijke) stembureaus en de digitale bestanden met uitslaggegevens de verkiezingsuitslag goed kunnen vaststellen. Zij voeren daartoe een aantal controles uit. Als daarbij blijkt dat de documenten nog fouten bevatten, vraagt het centraal stembureau het desbetreffende gemeentelijke stembureau om die te herstellen.

Politieke groeperingen die een aanduiding willen laten registreren, moeten een gewaarmerkt, maximaal halfjaar oud uittreksel uit het handelsregister overleggen. Verder hoeven politieke groeperingen niet langer in alle, maar in 19 van de 20 kieskringen mee te doen om in aanmerking te komen voor zendtijd voor politieke partijen op grond van art. 6.1 van de Mediawet 2008 en artikel 11 van de Mediawet BES.

Kiesgerechtigden kunnen geen stembureaulid meer zijn als zij voor de betreffende verkiezing verkiesbaar zijn. Verder hoeven zij bij het aanvragen van een kiezerspas hun stempas niet meer in te leveren.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl