Wetsvoorstel beleidsbeëindiging Vf en modernisering Pf

vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel. Participatiefonds (Pf): hervorming van de vereveningstaak inzake werkloosheidskosten en intensivering re-integratie van mensen met onderwijsuitkering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-04-2019
Einddatum consultatie 13-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 6694
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft in eerste instantie gevolgen voor de schoolbesturen als werkgevers in het primair onderwijs en zal daarnaast ook gevolgen hebben voor scholen en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De opheffing van de verplichte aansluiting van besturen bij het Vf betekent dat het Vf stopt met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur zullen alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Vanaf 2013 kunnen besturen hiervoor al kiezen. Na de beëindiging zullen ook de besturen die tot op dat moment de vervangingskosten nog declareerden bij Vf, ervoor moeten zorgen dat zij zelf deze kosten kunnen dragen. Op weg naar de beëindiging kunnen de besturen beroep doen op ondersteuning van het Vf. Het moment waarop het Vf wordt stopgezet wordt vastgesteld in overleg tussen de sociale partners, het Vf-bestuur en OCW. Dan wordt ook bezien of het nodig om te voorzien in een tijdelijk, ondersteunend vangnet voor schoolbesturen, die buiten hun toedoen nog niet helemaal klaar zijn om verder te gaan zonder Vf. Voor het Pf legt het voorstel de basis voor een vernieuwde systematiek voor het verevenen en vergoeden van de werkloosheidskosten van schoolbesturen. Deze nieuwe systematiek bestaat uit een vereenvoudigd en qua uitkomst beter voorspelbaar systeem voor het indienen en beoordelen van verzoeken om vergoeding van werkloosheidskosten. Dit in combinatie met meer (financiële) prikkels ter beheersing van lopende en nieuwe werkloosheidskosten. Hierbij wordt het re-integratiebeleid aangescherpt. Het Pf zal werkloze werknemers intensiever gaan begeleiden bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook krijgt het Pf een taak gericht op het voorkomen van ontslag. De wijze waarop kosten worden verrekend met schoolbesturen verandert. Dit loopt straks niet meer via een inhouding op de rijksbekostiging door DUO, maar direct via een verrekening tussen besturen en het Pf. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding per 1 augustus 2020.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel. Dus zowel op het voornemen tot beëindiging van het Vf als op de hervorming van het Pf. Deze zijn te beschouwen als eigenstandige onderdelen. De inwerkingtreding van deze onderdelen wordt ook apart bezien.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet op de expertisecentra

Bron: wetten.overheid.nl

Wet op het primair onderwijs

Bron: wetten.overheid.nl