Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Leden van vertegenwoordigende organen hebben het recht om tijdelijk ontslag te krijgen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. Zij worden dan gedurende een periode van 16 weken vervangen. De Kieswet en de Waterschapswet regelen nu dat aan een verzoek niet voldaan, indien het verzoek wordt gedaan binnen een periode van 16 weken voor het einde van de reguliere zittingsduur van het vertegenwoordigend orgaan. De regering acht dit onwenselijk en stelt daarom voor om deze beperking te schrappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-01-2019
Einddatum consultatie 01-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9558
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Parlement Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege voor de Eerste Kamer (in Caribisch Nederland).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voorgesteld wordt de Kieswet en de Waterschapswet zodanig te wijzigen dat leden van de genoemde vertegenwoordigende organen ook gedurende de laatste zestien weken van de reguliere zittingsduur van het vertegenwoordigend orgaan tijdelijk ontslag kunnen verkrijgen en zich gedurende deze periode kunnen laten vervangen.

Waarop kunt u reageren

Consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het conceptwetsvoorstel.

U kunt reageren op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte