Vervoer industrieel personeel op zeeschepen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling veiligheid zeeschepen. Met deze wijziging wordt het mogelijk om meer dan twaalf personen (industrieel personeel) te vervoeren op een hiertoe gecertificeerd vrachtschip. Het huidige toegestane maximum van twaalf personen is opgenomen in artikel 1, eerste lid, van de Schepenwet en is gebaseerd op het SOLAS-verdrag op vrachtschepen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2019
Einddatum consultatie 15-09-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8979
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• eigenaars van zeeschepen;
• scheepswerven;
• Nautilus International Nederlands;
• de windenergiesector die windparken op zee wil realiseren.

Doel van de wijziging:
Momenteel is vervoer van meer dan twaalf personen, niet zijnde bemanningsleden, uitsluitend toegestaan met passagiersschepen. Dit maakt toekomstig vervoer van technisch personeel naar windmolenparken op zee onnodig complex en duur. De gewijzigde Regeling veiligheid zeeschepen is bedoeld om veilig vervoer van meer dan twaalf personen industrieel personeel via vrachtschepen toe te staan. De Regeling stelt hiervoor eisen aan de vrachtschepen, en ook het industrieel personeel moet voldoen aan bepaalde voorwaarden voordat ze aan boord van een vrachtschip mogen worden vervoerd. Daarnaast voorziet de regeling in de mogelijkheid voor het afgeven van veiligheidscertificaten voor een zestal nieuwe categorieën van vrachtschepen. Het gaat hierbij vooral om vrachtschepen die worden ingezet voor vervoer en accommodatie van industrieel personeel werkzaam in de maritieme offshore- en energiesectoren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze wijzigingsregeling wordt een zestal veiligheidscertificaten geïntroduceerd. De procedure en de kosten voor verkrijging van deze certificaten verschillen niet ten opzichte van bestaande veiligheidscertificaten. De gevolgen voor de regeldruk, wat betreft de afgifte van veiligheidscertificaten, zijn hierdoor naar verwachting nihil.
De kosten voor certificering die voortvloeien uit het voldoen aan de technische eisen zijn sterk afhankelijk van het doel en de grootte van een schip. Deze kosten kunnen derhalve niet generiek worden gekwantificeerd. Deze kosten zijn voor een vrachtschip aanzienlijk lager dan voor een passagiersschip. Hierdoor is er sprake van een significante regeldrukvermindering.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen tot en met 15 september 2019 op alle voorgestelde wijzigingen en de Memorie van Toelichting een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Veiligheid Zeeschepen

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie regeling in staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl