Wijziging Besluit personenvervoer 2000 in verband met een vervoerplicht voor taxichauffeurs

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat taxichauffeurs verplichten om consumenten en hun hulpmiddelen mee te nemen in de taxi. Het onderhavige besluit voorziet in een vervoerplicht voor taxichauffeurs die op de openbare weg taxivervoer aanbieden. Hierbij is met name aandacht besteed aan mensen die vanwege hun handicap zijn aangewezen op hulpmiddelen om te voorzien in hun zelfredzaamheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2014
Einddatum consultatie 18-01-2015
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is om te kunnen handhaven op het weigeren van consumenten én hulpmiddelen (dieren en zaken) om te voorzien in hun zelfredzaamheid. Voorbeelden zijn assistentiehonden, rollators en zuurstofflessen. De verwachting is dat het aantal weigeringen door het handhaven zal afnemen. Uiteindelijk doel hiervan is om de belangen van de consument te dienen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De vervoerplicht zal gelden voor taxichauffeurs en zal gehandhaafd worden door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. In de eerste plaats zijn dit dus de direct betrokkenen. Verder kan de consument als een betrokkene worden beschouwd, aangezien de vervoerplicht strekt tot bescherming van zijn of haar belangen.
Voorts vindt overleg plaats met gemeenten over de reikwijdte van de vervoerplicht.

Verwachte effecten van de regeling

Voor burgers en bedrijfsleven wordt geen significante toename van administratieve lasten en uitvoeringskosten verwacht. De vervoerplicht zal toezichtslasten voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport met zich meebrengen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om de regelgeving kwalitatief te verbeteren door belanghebbenden die gebruik maken van of werken in de taxivervoersector te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hoort graag waar taxichauffeurs en gebruikers in de praktijk tegenaan lopen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.

U bent van harte uitgenodigd een reactie op het voorliggende ontwerp Besluit te geven. Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot en met zondag 18 januari 2015 indienen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal alle opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie