Verzamelbesluit Vreemdelingenbesluit 2000

Dit besluit regelt dat meer categorieën vreemdelingen die in Nederland of aan een buitenlandse top 200-hogeronderwijsinstelling een opleiding of onderzoek hebben afgerond, onder soepeler voorwaarden een verblijfsvergunning kunnen aanvragen met het doel om in Nederland één jaar naar werk te zoeken. Deze verblijfsvergunning heet “zoekjaar hoogopgeleiden”. Daarnaast regelt dit besluit diverse wetstechnische en kleine inhoudelijke aanpassingen van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-07-2015
Einddatum consultatie 14-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Nederland slaagt er onvoldoende in om hoogopgeleiden aan te trekken. Het nu voorgestelde "zoekjaar hoogopgeleiden" lost de twee belangrijkste knelpunten op: de eis van de tewerkstellingsvergunning verdwijnt voor alle deelnemers aan de nieuwe regeling. Bovendien worden de twee bestaande regelingen (zoekjaren) samengevoegd, wat onduidelijkheid kan wegnemen. Bij het samenvoegen van de regelingen zijn telkens de gunstigste regels genomen. Deze wijzigingen zijn toegezegd in in een brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2014 en de kabinetsreactie van 16 juni 2015 op het SER-advies inzake arbeidsmigratie. Het kabinet komt hiermee met maatregelen om Nederland aantrekkelijker te maken als bestemming voor kennismigranten, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer over het werken aan groei, uit september 2014.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De uitbreiding van de doelgroep van het zoekjaar hoogopgeleiden bestaat uit:
1. vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gehad voor wetenschappelijk onderzoek,
2. vreemdelingen die een postdoctorale opleiding hebben afgerond in Nederland of aan een buitenlandse top 200-universiteit,
3. degenen die een opleiding hebben afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
4. degenen die een opleiding hebben afgerond die wordt verzorgd in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid,
5. degenen die een Erasmus Mundus Masters Course hebben afgerond,
6. degenen die een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding hebben afgerond.

Verwachte effecten van de regeling

De verblijfsvergunning voor het "zoekjaar hoogopgeleiden" kan voortaan worden aangevraagd tot drie jaar na het afstuderen of promoveren, zonder dat een puntenstelsel moet worden doorlopen of een tewerkstellingsvergunning nodig is tijdens het zoekjaar. Ook geldt –voortaan voor de gehele groep– een lager dan gebruikelijke salariseis om door te stromen naar de kennismigrantenregeling. De wijzigingen maken de promotie van Nederland als aantrekkelijk vestigingsland makkelijker. Dit sluit aan bij het actieplan «Make it in the Netherlands» en het ingezette kabinetsbeleid.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het concept-besluit. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het concept-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het conceptbesluit.

Meer informatie