Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022

Het ministerie van VWS bereidt de implementatie voor van de toegankelijkheidsvoorschriften voor de in de Europese Toegankelijkheidsakte genoemde producten. Dit vergroot de toegankelijkheid van deze producten voor personen met een beperking. Er worden aanvullende toegankelijkheidseisen gesteld aan marktdeelnemers, zijnde fabrikanten, gemachtigden, importeurs of distributeurs, die zich met deze producten bezighouden. De eisen gelden vanaf 28 juni 2025.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-07-2022
Einddatum consultatie 11-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 14451
Onderwerpen Europese zaken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Marktdeelnemers die zich met de volgende producten bezighouden:
- computerapparatuur voor consumenten en besturingssystemen daarvoor;
- eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties, die gebruikt wordt voor elektronische communicatiediensten als bedoeld in de richtlijn;
- eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties voor toegang tot audiovisuele mediadiensten als bedoeld in de richtlijn;
- een aantal typen zelfbedieningsterminals: betaalterminals, geldautomaten, ticketautomaten en incheckautomaten die worden gebruikt voor het verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is, interactieve informatieverstrekkende zelfbedieningsterminals, met uitzondering van terminals die als geïntegreerde delen van voertuigen, luchtvaartuigen, schepen, of rollend materieel zijn geïnstalleerd, die worden gebruikt voor het verlenen van diensten waarop de richtlijn van toepassing is;
- e-lezers.
• Personen met een beperking.

Doel van de regeling
De Europese toegankelijkheidsvoorschriften van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 zijn op een breed gebied van toepassing. De meer centrale ‘Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten’ is in internetconsultatie geweest van 22 december 2021 tot en met 25 februari 2022, zie de link hieronder.
Deze Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) spitst zich toe op de hierboven genoemde producten, en is dus een deeluitwerking van de Implementatiewet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De AMvB schrijft voor dat de producten dienen te voldoen aan de in de richtlijn opgenomen toegankelijkheidsvoorschriften. Door de minimumeisen wordt de toegankelijkheid van deze producten verbeterd. Hierdoor kunnen mensen met een beperking beter gebruik maken van deze producten, wat bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving.

Volgens een analyse uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie zou het voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften 6.000 EUR tot 13.000 EUR kosten. Volgens deze studie zal de wetgeving ook tot opbrengsten leiden, namelijk door de harmonisatie van de voorschriften in de Europese Unie. Deze opbrengsten zouden groter zijn dan de kosten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 september 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Let daarbij op dat de regeling strikte implementatie van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn betreft. Daarom zijn voornamelijk reacties nuttig over hoe een bepaalde bepaling in de regeling moet worden geïnterpreteerd.

Verder zijn wij ook geïnteresseerd in uw feedback op onze inschatting van de uitvoeringskosten. Zie hiervoor de Nota van Toelichting.

Ten slotte wijzen wij u erop dat u ook kunt reageren op het Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV, ook deze internetconsultatie eindigt op 11 september 2022.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK Vragen Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022

Externe bronnen

Implementatiewet

Bron: www.internetconsultatie.nl

Toegankelijkheidsrichtlijn

Bron: eur-lex.europa.eu

Wijziging besluit toegankelijkheid OV

Bron: www.internetconsultatie.nl