Wet collectieve warmtevoorziening

Het doel van de voorliggende Wet collectieve warmtevoorziening is om het draagvlak voor het product warmte, het vertrouwen in de markt en de bereidheid om te investeren in duurzame collectieve warmte, te vergroten. Specifiek wordt met het wetsvoorstel het volgende nagestreefd: (i) groei van collectieve warmtesystemen door nieuwe spelregels (marktordening); (ii) transparantie in de tariefstelling; (iii) aanscherpen van vereisten voor leveringszekerheid; (iv) zeker stellen van de verduurzaming.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 25 juni 2020

Uitgaande van een consultatietermijn van 6 weken is 3 augustus de einddatum van de internetconsultatie. Abusievelijk is uitgegaan van 7 augustus.