Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in het buitenland

Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt het recht gecreëerd voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Het niet kunnen beschikken over een basisbetaalrekening kan verstrekkende gevolgen hebben, van het maken van extra kosten enerzijds tot het geen toegang meer hebben tot noodzakelijke medicatie anderzijds. Dit nieuwe recht zal dus enkel wijken wanneer dit een disproportionele inspanning van een bank zou vragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-03-2021
Einddatum consultatie 05-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Financieel toezicht Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primaire betrokkenen zijn Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie welke recent te maken hebben gehad met het opzeggen van hun betaalrekening of op dit moment nog wel een betaalrekening hebben maar onzeker zijn of deze ook in de toekomst beschikbaar blijft.
Andere direct betrokkenen zijn banken welke uitvoering zullen geven aan het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie.
Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belast met het toezicht op de artikelen van paragraaf 4.3.1.8. Basisbetaalrekening uit de Wet op financieel toezicht is bij het wetsvoorstel betrokken.
Tot slot zijn ook het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en eventueel de rechtsspraak betrokken indien overgegaan wordt tot het indienen van klachten en het doen van uitspraken over geschillen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel zal als effect hebben dat Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie wettelijk gezien recht hebben op een basisbetaalrekening. Dit zal als gevolg hebben dat diegene wiens rekening recent is opgezegd, een basisbetaalrekening kunnen aanvragen en aanhouden bij een bank.
Banken zullen uitvoering moeten geven aan het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de Europese Unie tenzij de aanvraag niet gehonoreerd hoeft te worden omdat deze onder de uitzonderingsgrond van het wetsvoorstel valt. Banken zullen derhalve inspanningen moeten verrichten om deze basisbetaalrekeningen aan te bieden. Mogelijkerwijs leidt dit tot hogere kosten welke tot op een zekere hoogte verdeeld kunnen worden onder de aanvragers van basisbetaalrekeningen woonachtig woonachtig buiten de Europese Unie.
De AFM zal toezicht houden op de nieuw opgenomen recht op een basisbetaalrekening. Het AFM kan onderzoeken doen naar de naleving van de wettelijke bepalingen omtrent basisbetaalrekeningen. Dergelijke onderzoeken kunnen leiden tot gesprekken met banken en in vergaande gevallen tot het opleggen van een last onder dwangsom.
Het Kifid en in enkele gevallen de rechtspraak kunnen een rol vervullen aangaande geschillen beslechting over het recht op een basisbetaalrekening en de uitzonderingsgrond.

Waarop kunt u reageren

De initiatiefnemer verwelkomt commentaar over de gehele reikwijdte van het initiatiefwetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)