Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

Onderhavig wetsvoorstel omvat onder meer de verankering van het klachtrecht, het toekennen van adviesrecht aan deelnemersraden inzake het schoolkostenbeleid en het aanscherpen van de erkenningsprocedure voor niet-bekostigde opleidingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2015
Einddatum consultatie 09-03-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Verbeteren van enkele kwaliteitsaspecten van het mbo, te weten
wettelijk verankeren van de klachtenprocedure, medezeggenschap ten aanzien van het schoolkostenbeleid, inkorten termijnen bij intrekking van licenties, aanscherpen van de erkenningsprocedure voor niet-bekostigde opleidingen en het laten vervallen van de gegevenslevering voor aanbieders van opleidingen overige educatie die diploma-erkenning hebben.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten, bevoegde gezagsorganen van bekostigde en niet-bekostigde instellingen alsmede aanbieders van opleidingen overige educatie met diploma-erkenning.

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten:
• wettelijk verankeren klachtenregeling:
(aspirant-)deelnemers krijgen wettelijk vastgelegd recht op behoorlijke klachtbehandeling;
• adviesrecht deelnemersraad schoolkostenbeleid: deelnemers krijgen medezeggenschap op het schoolkostenbeleid om daarmee oneigenlijke bijdragen van deelnemers te voorkomen.
• inkorten sanctietrajecten: sneller kunnen afbouwen van opleidingen met onvoldoende kwaliteit
• aanscherpen erkenningsprocedure: Snel kunnen ingrijpen door in bepaalde gevallen de kwaliteit van onbekostigde opleidingen in de praktijk te toetsen alvorens een definitieve erkenning wordt verstrekt.

Doel van de consultatie

De reacties worden betrokken bij de finale afwegingen in het conceptwetsvoorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het gehele concept wetsvoorstel. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden

Meer informatie