Wet plan van aanpak witwassen

Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-12-2019
Einddatum consultatie 14-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beroeps- en bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen (handelaren) en overige instellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie paragraaf 5 van het algemene deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting gereageerd worden.

Downloads

Externe bronnen

Plan van aanpak witwassen

Bron: www.rijksoverheid.nl