Wetsvoorstel profielen vmbo

Met dit wetsvoorstel worden de sectoren en afdelingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vervangen door profielen. Elk profiel zal bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte onderwijs zal gaan bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-05-2014
Einddatum consultatie 31-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel kent verschillende doelen.
Allereerst een vernieuwing van de huidige, verouderde beroepsgerichte, examenprogramma’s. Maar ook een breed, overzichtelijk aanbod van beroepsgerichte profielen dat organiseerbaar is. Scholen zijn vrij in hun aanbod van (profielverbredende of profielverdiepende) beroepsgerichte keuzevakken. Daardoor kunnen zij hun aanbod laten aansluiten op de regio, zich profileren en maatwerk bieden aan leerlingen. Ook is op deze manier de diversiteit van het onderwijsaanbod gegarandeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen
Docenten
Vmbo-scholen en besturen
Mbo’s
Overheid (CVE, Cito en DUO)

Verwachte effecten van de regeling

Leerlingen:
- Overzichtelijkere keuzes voor leerlingen
- Mogelijkheden voor verdieping en verbreding
- Verbeterde inhoudelijke aansluiting mbo-domeinen

Docenten:
- Voorbereiding op vernieuwd onderwijsaanbod
- Zo nodig: verdere professionalisering

Vmbo-scholen en besturen:
- Afstemming profielen en keuzedelen op leerlingen, regionale vervolgonderwijs en arbeidsmarkt
- Minder centrale examens
- Aanpassing faciliteiten docenten

Mbo’s:
- Mbo-docenten weten beter wat leerlingen hebben geleerd

Overheid (Cve, Cito en DUO):
- Ontwikkeling minder centrale examens
- Wijziging systemen van DUO

Doel van de consultatie

Dit wetsvoorstel legt de kaders voor de nieuwe inhoud (profielen) en structuur (profiel- en keuzevakken) van het vmbo vast.

Via deze consultatie kan iedereen die dat wil zijn mening geven over deze kaders.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie