Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Echt
Datum 26 mei 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt het algemene deel van de Memorie van Toelichting, een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting.

U kunt reageren op alle onderdelen.
Art. 36 lid 1 Participatiewet luidt:
Op een daartoe strekkend verzoek van een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering, kan het college, gelet op de omstandigheden van die persoon, een individuele inkomenstoeslag verlenen.

Dit houdt in dat gemeenten binnen dit artikel enkel de individuele inkomenstoeslag op aanvraag kunnen verstrekken, terwijl gemeenten de bijstandsgerechtigden in beeld hebben die aan de voorwaarden voldoen. Het komt de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden én de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit zeer ten goede als de ind. inkomenstoeslag ambtshalve verstrekt kan worden. Uiteraard met goede selectiecriteria door gemeenten. Dat behoeft een aanpassing van dit artikel (schrappen van "op verzoek").