Wet topinkomens

Met dit wetsvoorstel wordt voorzien in de behoefte de topinkomens in de publieke en semipublieke sector te normeren. De openbaarmaking van topinkomens is al geregeld in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde. In aanvulling hierop is een normering van de beloning van topfunctionarissen in de semipublieke sector wenselijk. De wet is in het Coalitieakkoord aangekondigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2009
Einddatum consultatie 23-11-2009
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De beleidsinzet ten aanzien van de hoogst leidinggevende functionarissen is dat er bij de publiekrechtelijk instellingen en de privaatrechtelijke rechtspersonen met een (overwegend) publieke taak fatsoenlijke lonen tot stand komen, aan de hand van zorgvuldige procedures, passend bij de functiezwaarte en het sectorale loongebouw. Daarbij wordt rekening gehouden met de realiteit op de arbeidsmarkt en is er ruimte voor sectorale differentiatie. De normering is primair bedoeld om de inkomensexcessen in de publieke en semipublieke sectoren te voorkomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Topfunctionarissen in:
publieke sector,
OCW-sectoren, met uitzondering van de academische ziekenhuizen
Onderwijssectoren
Sector onderzoeksinstellingen
Erfgoedsector
Kunstensector
Sector Groen onderwijs
Energiesector
Drinkwaterbedrijven
Woningcorporaties
Zorgsector inclusief de academische ziekenhuizen
Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Medefinancieringsorganisaties

Verwachte effecten van de regeling

Primair wordt verwacht dat de doelgroepen en hun belangenorganisaties grotere aandacht voor een zorgvuldig beloningsbeleid zullen ontwikkelen. Secundair dat de toplonen in de publieke en semipublieke sector een gelijkmatiger beeld zullen vertonen.

Doel van de consultatie

1. Doelgroepen en belangenorganisaties in de gelegenheid te stellen beleidsinhoudelijke of uitvoeringstechnische inbreng te leveren op het wetsvoorstel.
2. Doelgroepen en belangenorganisaties te informeren over de details van het voorgenomen beleid.
3. Voorbereiden van een adequate informatievoorziening voor de doelgroep, wanneer de WNT eenmaal van kracht is geworden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er zijn op voorhand geen delen van de wet uitgezonderd.

Meer informatie