Wijziging Besluit slotallocatie

Gezien de schaarste op de luchthaven Schiphol slagen de verantwoordelijke partijen er niet meer in om gezamenlijk tot een capaciteitsdeclaratie voor de luchthaven Schiphol te komen. De capaciteitsdeclaratie vormt de basis voor de slotallocatie door de slotcoördinator. Om uit deze impasse te komen stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aanpassing van het Besluit slotallocatie voor. De voorliggende wijziging gaat over het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2018
Einddatum consultatie 30-05-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8023
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met de voorgestelde wijziging van het besluit wordt de luchthaven Schiphol de eindverantwoordelijke partij voor vaststelling van de capaciteitsdeclaratie na raadpleging van betrokkenen (in het coördinatiecomité).

In aanvulling hierop bevat dit wijzigingsbesluit drie toevoegingen. Allereerst de verplichting voor Schiphol om periodiek een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de beschikbare capaciteit op de luchthaven Schiphol. Deze dient als basis voor de capaciteitsdeclaratie. Voor de overige gecoördineerde luchthavens wordt geregeld dat het verplicht is om een dergelijk onderzoek uit te voeren op verzoek van de minister. Ten tweede krijgt de minister van IenW de mogelijkheid om aan de exploitant van een gecoördineerde luchthaven een bindende aanwijzing te geven. Tot slot wordt de mogelijkheid gecreëerd tot het stellen van nadere regels waaraan de capaciteitsdeclaratie moet voldoen.

Doel van deze wijzigingen is om een helder kader voor de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie te creëren, dat bovendien met voldoende waarborgen is omkleed om recht te doen aan alle betrokken belangen.

Doelgroepen die door de wijziging worden geraakt:
- Exploitanten van de gecoördineerde luchthavens;
- Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL);
- Luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van de gecoördineerde luchthavens;
- De slotcoördinator (SACN).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wijzigingsbesluit leidt tot helderheid over de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie en tot een proces dat met voldoende waarborgen omkleed is.

Daarnaast worden de additionele kosten voor het periodiek laten uitvoeren van een onafhankelijke analyse naar de capaciteit geraamd op circa 28.000 euro op jaarbasis voor de exploitant van de luchthaven Schiphol. De jaarlijkse additionele kosten voor de exploitanten van de overige gecoördineerde luchthavens worden geraamd op circa 12.000 euro op jaarbasis.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie het gehele wijzigingsbesluit en de toelichting betrekken. Op alle voorgestelde wijzigingen kunt u tot en met 30 mei 2018 een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

In werking getreden per 1-10-2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl