Wijziging Drinkwaterregeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Drinkwaterregeling voor. Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte, en essentieel voor de volksgezondheid. Deze wijziging heeft als doel om nieuwe en nog onbekende chemische stoffen (‘opkomende stoffen’) in het oppervlaktewater efficiënter aan te pakken. Het beschermingsniveau blijft daarbij gelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2019
Einddatum consultatie 29-05-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10113
Onderwerpen Stoffen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Drinkwaterbedrijven;
• Andere betrokkenen: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Bevoegde Gezagen, waterbeheerders, aanvragers van (water)vergunningen.

Doel van de wijziging:
Goed en veilig drinkwater is niet vanzelfsprekend. In een klein land als het onze staat de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater voortdurend onder druk. Het doel van deze wijziging is om voldoende en schoon drinkwater te garanderen, tegen een goede prijs. ‘Opkomende stoffen’ zijn daarbij belangrijk: dit zijn stoffen waarvan de schadelijkheid nog onbekend is. Als zo’n stof wordt aangetroffen wordt onderzocht wat de risico’s voor de volksgezondheid zijn en worden waar nodig maatregelen getroffen.

Door het vereenvoudigen van de administratieve stappen voor drinkwaterbedrijven kan beter en eerder worden ingespeeld op de vraag of een stof wel of geen risico vormt. Zo kunnen de drinkwaterbedrijven meer aandacht schenken aan de stoffen die een (mogelijk) risico vormen voor de volksgezondheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Drinkwaterbedrijven onderzoeken het water uitgebreid op opkomende stoffen en beoordelen die stoffen op hun schadelijkheid. Ze zijn alert op nieuwe vervuilingen. Het effect van de wijziging is dat er minder administratieve handelingen vereist zijn als uit onderzoek blijkt dat een opkomende stof geen risico vormt voor de volksgezondheid, zoals bijvoorbeeld de zoetstof sucralose. Door die tijdswinst kunnen drinkwaterbedrijven sterker focussen op de opkomende stoffen die een (mogelijk) risico vormen voor de volksgezondheid. Zo houden we ons drinkwater samen schoon en gezond.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 mei 2019 via deze website reageren op alle onderdelen van de voorgestelde herziening van de Drinkwaterregeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Drinkwaterregeling

Bron: wetten.overheid.nl