Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterregeling ivm herziening BRL 6010

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Drinkwaterregeling. Dit in verband met een herziening van de BRL 6010, de Beoordelingsrichtlijn voor Legionella. Hieraan moeten personen voldoen die bij leidingwatersystemen risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen om besmetting met legionellabacteriën te voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-10-2020
Einddatum consultatie 10-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10191
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Primair heeft de regeling gevolgen voor de bedrijven die momenteel op basis van de huidige versie van de BRL 6010 zijn gecertificeerd. De medewerkers die aan legionellapreventie doen zullen (opnieuw) moeten worden gecertificeerd, op basis van de nieuwe BRL 6010.
• Daarnaast heeft de regeling tot gevolg dat bedrijven die zich met legionellapreventie willen bezighouden, hun medewerkers op basis van de nieuwe BRL 6010 moeten laten certificeren.
• Voor de certificerende instellingen (momenteel Kiwa en Dekra) betekent het dat zij moeten worden geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie. Dat is in het kader van de huidige BRL 6010 niet vereist.
• Voor de eigenaren van de leidingwaterinstallaties en de gebruikers daarvan heeft de regeling tot gevolg dat de kwaliteit van de opgestelde risicoanalyses en beheersplannen wordt verhoogd.

Eigenaren van zogeheten prioritaire installaties (leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen, campings en jachthavens) zijn in verband met legionellapreventie verplicht een risicoanalyse en beheerplan op te laten stellen door een bedrijf dat daarvoor gecertificeerd is.
Doel van de regeling is om de kwaliteit van die risicoanalyses en beheersplannen te verbeteren, onder meer door eisen te stellen aan het kennisniveau van personen die deze documenten opstellen. Op die wijze heeft de eigenaar van de leidingwaterinstallatie meer zekerheid dat de bescherming van de gezondheid van de gebruikers goed geborgd is en worden de risico’s op legionellabesmetting van personen beter en adequater beheerst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Financiële effecten:
• De bestaande certificaathouders zullen – als zij na 1 januari 2022 hun legionella-advieswerk willen voortzetten – hun bedrijf vóór die tijd moeten laten controleren door een certificerende instelling en de aldaar werkzame legionellapreventie-adviseurs zullen het voorgeschreven examen moeten afleggen.
• Er zijn zo’n 100 bedrijven die legionella-adviesdiensten aanbieden, met bij ieder bedrijf naar schatting gemiddeld vier legionellapreventie-adviseurs. De kosten voor het examen (bestaande uit Deel A en Deel B) voor een legionellapreventie-adviseur bedragen bij CITO 570 euro (inclusief BTW). Per bedrijf bedragen de kosten dus gemiddeld 2280 euro. Het betreft eenmalige kosten. Voor nieuwe adviesbedrijven die momenteel nog niet op grond van BRL 6010 zijn gecertificeerd, gelden dezelfde (gemiddelde) bedragen.
• Voor de twee huidige certificerende instanties (Kiwa en DEKRA) bedragen de geschatte kosten voor accreditatie (door de Raad voor Accreditatie) zo’n 20.000 euro per instantie. Voor eventuele nieuwe certificerende instanties kan worden uitgegaan van eenzelfde bedrag. Ook dit zijn eenmalige kosten.

Praktische effecten:
Uiteindelijk heeft de regeling tot gevolg dat de kwaliteit van de opgestelde risicoanalyses en beheersplannen wordt verhoogd, wat vanuit de Tweede Kamer een uitdrukkelijke wens was (zie de Initiatiefnota Legionella, TK 2015-2016, 34 297, nr. 2). De aldus bereikte verbetering van het niveau van legionellapreventie is positief voor onder meer de eigenaren van de leidingwaterinstallaties en de gebruikers daarvan.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 november 2020 reageren op de gehele tekst van de concept-regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Artikel over herziene BRL 6010

Bron: installateurszaken.nl

Bericht over uitstel van ingangsdatum

Bron: installq.nl

Download van proefexamens

Bron: www.cito.nl

informatie over het examen

Bron: www.cito.nl

Initiatiefnota legionellaregelgeving, TK 2015-2016, 34 297, nr. 2

Bron: www.tweedekamer.nl

Link naar nieuwe versie BRL6010

Bron: kennisbank.isso.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling