Wijziging beginsel van openbaarheid in personen- en familierechtzaken

Wijziging van de regeling van artikel 803 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor de behandeling van zaken betreffende het personen- en familierecht voortaan niet meer altijd achter gesloten deuren plaatsvindt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2010
Einddatum consultatie 15-05-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling zorgt ervoor dat een uitzondering kan worden gemaakt op de regel dat de behandeling van personen- en familierechtzaken met gesloten deuren plaatsvindt. Uitgangspunt van de regeling blijft dat zaken van personen- en familierecht (inclusief scheidingszaken) met gesloten deuren worden behandeld in het belang van de bescherming van de belangen van minderjarigen of ten behoeve van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen. De rechter krijgt echter de bevoegdheid om, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, de behandeling van de zaak openbaar te laten plaatsvinden. Hij weegt hierbij het belang bij een openbare behandeling en het belang van bijvoorbeeld de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een partij tegen elkaar af en beslist gemotiveerd of een openbare zitting zal worden gehouden. Ditzelfde uitgangspunt zal gelden voor kortgedingen in personen- en familiezaken waarin het onderwerp van geschil in het algemeen ook privacygevoelig van aard is. De behandeling van kortgedingen in personen- en familiezaken zal hierdoor in de regel niet langer openbaar zijn, zoals nu het geval is, maar kan op verzoek van een belanghebbende of als het openbaarheidsbeginsel hiertoe aanleiding geeft alsnog openbaar plaatsvinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Advocatuur
Rechterlijke Macht

Verwachte effecten van de regeling

Burgers hebben de mogelijkheid als zij belanghebbende zijn in een personen- en familierechtzaak om te verzoeken dat zij bij de behandeling van deze zaak aanwezig mogen zijn. Rechters zullen gemotiveerd dienen te beslissen op deze verzoeken.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is belanghebbenden informeren over het wetsvoorstel en hen vragen om een reactie hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op de gehele regeling.