Regeling tot wijziging Regeling bodemkwaliteit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit voor. Dit betreft vooral een actualisatie van enkele normdocumenten in bijlage C en D, waardoor de regels weer aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Ook zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen. Onder andere wordt het asbestonderzoek verduidelijkt en worden de normdocumenten voor bodemenergiesystemen onder accreditatie gebracht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-10-2019
Einddatum consultatie 10-11-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10769
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten van bouwstoffen;
• Laboratoria;
• Bodemadviesbureaus;
• Grondreinigers;
• Grondbanken;
• Installatiebedrijven voor ondergrondse tanks;
• Bedrijven voor het installeren, onderhouden en beheren van bodemenergiesystemen;
• Overheden;
• etc..

Doel van de regeling:
De Regeling bodemkwaliteit geeft invulling aan de regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en regelt daarnaast de kwaliteitsborging in het bodembeheer, in de praktijk Kwalibo genoemd. Door aanwijzing van nieuwe en gewijzigde normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit sluiten de regels weer aan bij de uitvoeringspraktijk. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving verbeterd en wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Kwalibo.

In de Regeling bodemkwaliteit worden diverse gewijzigde en drie nieuwe normdocumenten aangewezen. Het gaat hierbij om een groot aantal wijzigingen voor uiteenlopende onderwerpen. Zo worden voor diverse bouwproducten nieuwe of gewijzigde normdocumenten aangewezen, zoals voor groutmengsel, boorgatklei, kleikorrels, geblazen glasgranulaat, etc.. Andere gewijzigde normdocumenten richten zich op milieukundige begeleiding, monsterneming, partijkeuring, sanering, ondergrondse tanks, bodemenergie, etc..

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de aanwijzing van de gewijzigde normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit zal de uitvoeringspraktijk aansluiten bij de eisen in de regelgeving. Voor het Besluit bodemkwaliteit zijn de structurele administratieve lasten becijferd op circa € 3,7 miljoen per jaar. Op verzoek van het bedrijfsleven worden nieuwe normdocumenten aan de Regeling bodemkwaliteit toegevoegd dan wel gewijzigd. Bij wijziging van een normdocument is certificatie al verplicht en het aanwijzen van het normdocument voor de erkenning volgend. De kosten die samenhangen met de wijziging moeten door iedereen worden gemaakt en kunnen worden doorberekend in de prijs van de werkzaamheden. Bij de introductie van een nieuw normdocument (in dit geval drie) moeten eenmalig kosten worden gemaakt voor het verkrijgen van een certificaat. In de Regeling bodemkwaliteit is per aangewezen normdocument een inschatting gemaakt van de kosten.
De toezichtlasten voor de overheid zullen bij aanwijzing van een gewijzigd normdocument niet toenemen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 november via deze website reageren op de inhoudelijke wijziging van de Regeling. Ook op de aanwijzing van de nieuwe en gewijzigde normdocumenten in bijlage C en D kan worden gereageerd.
De inhoud van de nieuwe en gewijzigde normdocumenten zelf valt niet onder deze internetconsultatie. Bij de totstandkoming van deze documenten hebben namelijk de landelijke private organen (KIWA, SBK, SIKB en NEN) de belanghebbenden al betrokken, onder andere via een openbare consultatieronde. Zo nodig zijn de normdocumenten na deze consultatie aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Bodemkwaliteit

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl