Wijziging Regeling Spoorverkeer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Ministeriële regeling spoorverkeer voor. Hiermee wordt de regeling in lijn gebracht met Europese regelgeving, en worden enkele specifiek Nederlandse nationale voorschriften opgeheven.
Ook bevat de nieuwe regeling een verbetering van de zogenaamde S(top)-borden, met name de zichtbaarheid, attentiewaarde en éénduidigheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2019
Einddatum consultatie 30-04-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10225
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Spoorwegondernemingen: in het bijzonder: 1) machinisten, wagencontroleurs, samenstellers van goederentreinen met buitenlandse bestemmingen en: 2) veiligheidsfunctionarissen die belast zijn met het opstellen, beheren en toezien op de veiligheidsbeheersystemen en op de naleving daarvan;
• ProRail; in het bijzonder treindienstleiders;
• Organisaties die machinisten, wagencontroleurs en treindienstleiders opleiden en examineren.

Doel van de regeling:
Het doel van de wijziging is tweeledig. Enerzijds moet de Nederlandse nationale wetgeving betreffende de beremmingseisen voor treinen in lijn worden gebracht met de Europese regelgeving. Hiermee komen enkele specifiek Nederlandse nationale voorschriften met betrekking tot de beremming van treinen te vervallen. Anderzijds wordt de seingeving aan machinisten verbeterd om de spoorveiligheid te vergroten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwijdering van de specifiek Nederlandse nationale voorschriften voor de beremming van treinen geeft spoorwegondernemingen meer eigen verantwoordelijkheid. Zij krijgen hiermee de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze aan de vereiste remprestaties voldaan wordt, en krijgen de mogelijkheid om dit zelf in hun eigen veiligheidsbeheersystemen voor te schrijven. Dit is met name van belang voor internationaal werkende spoorwegondernemingen. Deze kunnen hiermee het internationale treinverkeer optimaliseren, zonder dat zij bij grensovergangen aanpassingen aan treinen moeten uitvoeren vanwege specifieke nationale voorschriften.

Het verbeteren van de zichtbaarheid, attentiewaarde en éénduidigheid van de S(top)-borden leidt naar verwachting tot minder zogenaamde stoptonend sein passages (“STS-passages”) en daarmee tot een vergroting van de spoorveiligheid.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 april 2019 reageren op alle onderdelen van de voorgestelde herziening van de Ministeriële regeling spoorverkeer en toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Spoorverkeer

Bron: wetten.overheid.nl

In werking getreden per 1-4-2020

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Rectificatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl