Wijziging Regeling verkeersregelaars 2009 (transportbegeleiders en beroepsverkeersregelaars)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling verkeersregelaars (RV) 2009. De RV is in 2016 n.a.v. signalen uit de branche geëvalueerd. Vooral het deel over de transportbegeleiders (TB) bleek op een aantal punten aanscherping en aanpassing nodig te hebben. Dit gold in minder mate ook voor het deel over beroepsverkeersregelaars. Daarnaast bleek er een behoefte te zijn aan een poloshirt met korte mouwen voor verkeersregelaars.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2019
Einddatum consultatie 02-07-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8657
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• (kandidaat) transportbegeleiders;
• Professionele verkeersregelaars;
• Transporteurs;
• Opleidingsinstituten;
• Handhavers;
• Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Doel van de regeling:
Naar aanleiding van signalen uit de branche is de huidige RV geëvalueerd. Mede naar aanleiding daarvan kwamen de volgende doelen naar voren:
1. De huidige toelatingseisen voor TB versoepelen zodat meer recht wordt gedaan aan de feitelijk benodigde kwalificaties, te weten: in plaats van een verplicht rijbewijs voor categorieën B, C en E een B-rijbewijs; geen verplichting tot het hebben van een vakbekwaamheidscertificaat voor beroepschauffeur; geen leeftijdsgrens, maar in plaats daarvan een ervaringseis.
2. Het kennis- en vaardigheidsniveau van nieuwe transportbegeleiders beter borgen;
3. De taken en verantwoordelijkheden van de transportbegeleider, in relatie tot de ontheffing die bij het betreffende transport hoort, duidelijker omschrijven;
4. Een aantal technische onvolkomenheden in de huidige regeling te verbeteren;
5. Het mogelijk maken dat verkeersregelaars tijdens de uitoefening van hun taak ook een polo kunnen dragen die beantwoordt aan de in de regeling genoemde eisen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Vermindering van administratieve lasten omdat kandidaat transportbegeleiders niet langer een C/E rijbewijs hoeven te hebben en ze niet meer aan dezelfde vakbekwaamheidseisen hoeven te voldoen als truckchauffeurs;
2. Een uniformer kennis en vaardigheidsniveau van theoretische kennis bij nieuwe transportbegeleiders;
3. Een beter inzicht bij transporteurs en transportbegeleiders t.a.v. hun verantwoordelijkheden bij het exceptioneel vervoer.

Waarop kunt u reageren

Tot en met 2 juli 2019 kan op alle onderdelen van de concept wijzigingsvoorstel en de toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Verkeersregelaars 2009

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl