Wijziging Besluit en Regeling inburgering 2021

Met deze wijzigingen van het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021 worden enkele onderdelen van deze regelgeving aangepast. Allereerst betreft het de mogelijkheid tot verlenging van de inburgeringstermijn bij het volgen van een niet-vrijstellende opleiding. Daarnaast gaat het om enkele wijzigingen rondom het regime van de Wet inburgering 2013, via het overgangsrecht in de Wet inburgering 2021, en enige technische wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2022
Einddatum consultatie 29-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13090
Onderwerpen Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inburgeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze wijziging van het Besluit inburgering 2021 wordt verlenging van de inburgeringstermijn vanwege het volgen van een opleiding die niet leidt tot een vrijstelling van de inburgeringsplicht mogelijk.
Daarnaast worden enkele wijzigingen met betrekking tot het regime van het Besluit inburgering 2013 aangebracht. De Wet inburgering (hierna ook: de Wi 2013) en onderliggende regelgeving zijn per 1 januari 2022 ingetrokken. Het regime van de Wi 2013 zal echter nog enkele jaren van toepassing zijn op een grote groep inburgeringsplichtigen.. De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen genomen ter verbetering van de positie van de inburgeringsplichtigen die vallen onder dit regime. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een verkenning uitgevoerd naar verdere verbetermogelijkheden binnen de Wet inburgering. Onderhavige aanpassingen van het Besluit en de Regeling inburgering 2021 komen voort uit deze verkenning. Het gaat om verbeteringen en begunstigende maatregelen voor de inburgeraar.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie is een concept-besluit en een concept-regeling, en daarbij behorende toelichting opgesteld. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen