Ontwerp besluit wijziging van het Besluit gegevensverwerving CBS

Het besluit actualiseert welke partijen specifieke gegevens dienen te verstrekken aan het CBS; a. actualisatie van rechtspersonen in artikel 1 van het Besluit gegevensverwerving CBS; b. actualisatie van standaard bedrijfsindeling; c. mogelijke verplichting aan groepsmaatschappijen om één gecombineerde opgave aan te leveren; d. mogelijke verplichting voor agrariërs om specifieke landbouwgegevens aan te leveren; e. het CBS krijgt toegang tot de gegevens uit het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2015
Einddatum consultatie 07-05-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is om de statistiek uitvraag te verduidelijken, de administratieve lasten die met uitvraag samenhangen te verlagen en om te voorzien in voldoende respons op statistiekuitvraag zodat de wettelijk vereiste kwaliteit van statistieken kan worden behaald. Daarnaast worden enkele technische aanpassingen en actualisaties uitgevoerd, zodat niet langer bestaande termen worden gecorrigeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en (semi-publiekrechtelijke) rechtspersonen.

Verwachte effecten van de regeling

- Ondernemingen algemeen: meer duidelijkheid bij bedrijven die gegevens aanleveren, door verduidelijking SBI-indeling.
- Groepsmaatschappijen: aanzienlijke administratieve lastenverlichting door het eenduidiger uitvragen en het terugdringen van het aantal uitvragen.
- Agrariërs: lichte administratieve lastenverzwaring (enkel voor degenen die nog niet participeerden in vrijwillige uitvraag van statistische gegevens).
- Pensioenuitvoerders: aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor pensioenmaatschappijen die al gegevens aanleverden bij CBS, doordat aanlevering makkelijker wordt. Eenmalige beperkte kosten voor aanpassing software.
- CBS, overheid en burgers: aanzienlijke kwaliteitsverbetering van statistieken.

Doel van de consultatie

Openstelling voor publiek, mogelijkheid om eventuele bezwaren/opmerkingen kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op alle onderdelen in principe mogelijk.