Wijziging van het Besluit gelijkstelling wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk

In de Verzamelwet SZW 2022 is het nationaliteitsvereiste voor de overgangsvoordelen van de AOW geschrapt. Het is daarvoor noodzakelijk dat ook het Besluit gelijkstelling wordt gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-02-2022
Einddatum consultatie 01-03-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12950
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gepensioneerden van 80 jaar en ouder, die op grond van het nationaliteitsvereiste niet in aanmerking komen voor de overgangsvoordelen van de AOW en als gevolg daarvan worden gekort op hun AOW.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het schrappen van de nationaliteitsvereiste in de AOW en het daaronder vallende onderhavige besluit, krijgt een klein aantal personen recht op een hoger pensioen op grond van artikel 55 AOW. Dit leidt tot hogere uitkeringslasten voor de AOW. De raming is € 384.000 in 2022 en aflopend in de daaropvolgende jaren. Een deel van deze AOW-gerechtigden ontvangt hierdoor een evenredig lagere aanvulling vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) op grond van de Participatiewet, hetgeen leidt tot een besparing.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de wijziging van het Besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen