Ontwerpbesluit aanwijzing gegevens artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wvggz

Dit besluit wijst de gegevens aan die de officier van justitie, na machtiging daartoe door de rechter-commissaris, kan vorderen op grond van artikel 13:3a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker.

Daarnaast voorziet dit besluit in een technische wijziging van het Besluit vorderen gegevens telecommunicatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2021
Einddatum consultatie 30-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12618
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

rechter-commissaris, officier van justitie, opsporingsambtenaren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aan dit besluit zijn nagenoeg geen gevolgen verbonden. Voor inwerkingtreding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg werd de verblijfplaats van een persoon die zich had onttrokken aan verplichte zorg zo mogelijk achterhaald op grond van artikel 3 van de Politiewet 2012 of met gebruikmaking van bijzondere opsporingsbevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering. Met de introductie van artikel 13:3a van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg behoeft daarvan geen gebruik meer te worden gemaakt. Daarmee veranderde de wettelijke grondslag voor vaststellen van de verblijfplaats van een persoon die zich aan de uitvoering van verplichte zorg heeft onttrokken. Daarentegen veranderde het werkproces van betrokkenen niet. Datzelfde geldt voor onderhavig besluit omdat ook de gegevens die kunnen worden gevorderd hetzelfde blijven.

Waarop kunt u reageren

het ontwerpbesluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit vorderen gegevens telecommunicatie

Bron: wetten.overheid.nl