Wetsvoorstel wijziging markt en overheid, concentratietoezicht en privaatr. handh.

Met het wetsvoorstel wordt de algemeenbelanguitzondering in de wet markt en overheid (hoofdstuk 4b Mededingingswet) aangescherpt via motiveringseisen, meer inspraak voor ondernemers en een verplichte periodieke evaluatie van gemaakte uitzonderingen. Het wetsvoorstel bevat ook technische wijzigingen in het concentratietoezicht en een wijziging in het Burgerlijk Wetboek om de bepalingen over privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht op nationale overtredingen toe te passen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2017
Einddatum consultatie 27-10-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft effect op overheden die economische activiteiten uitvoeren en op ondernemers waarmee de overheid (potentieel) in concurrentie treedt.

Het onderdeel over concentratietoezicht heeft gevolgen voor ondernemingen die voornemens zijn een concentratie te voltrekken.

De wijziging van het Burgerlijk Wetboek heeft effect op degenen die geraakt worden door een zuiver nationale overtreding van het mededingingsrecht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van het wetsvoorstel is dat overheden ondernemers eerder en vaker in hun proces betrekken, waardoor algemeenbelangbesluiten van een betere onderbouwing worden voorzien. Daarmee zal mogelijk ook minder snel van de algemeenbelanguitzondering gebruik worden gemaakt door overheden, wat voor ondernemers tot effect zal hebben dat ze minder ongelijke concurrentie van overheden zullen ervaren. Voor overheden die hun huidige algemeenbelanguitzonderingen niet goed hebben gemotiveerd zal het effect zijn dat ze bij het nemen van nieuwe besluiten en bij het evalueren van huidige besluiten meer werk zullen moeten verrichten. De lasten zullen voor die overheden dus (beperkt) toenemen.

De wijzigingen die met dit wetsvoorstel in het concentratietoezicht worden aangebracht zijn voornamelijk van technische aard. Het betreft het in lijn brengen van bepalingen met de EG-concentratieverordening en de geldende praktijk. Daarom zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven (regeldruk en nalevingslasten) naar verwachting zeer beperkt.

De wijzigingen die in het Burgerlijk Wetboek worden aangebracht geven uitvoering aan de eerdere toezegging om de Europese regels over het vorderen van schade als gevolg van een inbreuk op het Europese mededingingsrecht ook van toepassing te verklaren op zuiver nationale overtredingen van het mededingingsrecht. De wijziging maakt het voor gedupeerden van een nationale overtreding eenvoudiger om hun schade te verhalen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan een reactie worden gegeven. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de open vragen bij de internetconsultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK wvs wijziging MW ivm markt en overheid, concentratietoezicht en privaatrechtelijke handhaving

Externe bronnen

Boek 6 Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Mededingingswet

Bron: wetten.overheid.nl

Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl