Wijzigingsregeling Omgevingsregeling bijlage III

Dit is een conceptwijziging ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswijzigingen aan bijlage III bij de Omgevingsregeling op het gebied van militaire terreinen en terreinen met een militair object.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2021
Einddatum consultatie 09-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie
Keten-ID 13380
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en decentrale overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze conceptregeling worden een aantal geometrische grenswijzigingen van geringe omvang tot stand gebracht ten opzichte van eerdere versies van de Omgevingsregeling. Hiermee worden discrepanties weggenomen die per abuis waren ontstaan tussen de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) en de Omgevingsregeling.

Daarnaast strekt de conceptregeling tot het toevoegen en verwijderen van een aantal geometrische begrenzingen om bijlage III bij de Omgevingsregeling volledig te laten aansluiten op bijlage XIV, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In beide gevallen is sprake van wijzigingen ten opzichte van eerdere versies van de Omgevingsregeling en niet ten opzichte van de Rarro als voorganger van de Omgevingsregeling. Het doel van deze conceptregeling is juist om een aantal fouten in de Omgevingsregeling te herstellen om te voorkomen dat met de inwerkingtreding van de Omgevingsregeling onbedoeld wijzigingen ten opzichte van de Rarro optreden. Met deze conceptregeling worden daarom geen bestuurlijke of administratieve lasten veroorzaakt voor decentrale overheden, burgers, of bedrijven.

De overige wijzigingen uit deze conceptregeling zien op redactionele wijzigingen ten behoeve van de overzichtelijkheid van bijlage III bij de Omgevingsregeling. Dit heeft alleen tot gevolg dat bijlage III een duidelijker overzicht biedt en daardoor makkelijker te raadplegen wordt door decentrale overheden, burgers en bedrijven.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op elk onderdeel van deze wijziging van de Omgevingsregeling. Graag duidelijk aangeven op welk specifiek onderwerp of welk onderdeel van de conceptregeling u reageert. U kunt uw reactie geven door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

In de conceptregeling is een link opgenomen naar een digitale kaart waarop de gewijzigde geometrische begrenzingen worden weergegeven. Deze link vindt u ook onderaan deze pagina.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Weergave gewijzigde geometrische begrenzingen

Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl