Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een periodieke wijziging door in de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling wordt regelmatig geactualiseerd vanwege innovaties en veranderende inzichten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-08-2017
Einddatum consultatie 18-09-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bodem Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van de regeling:
De Regeling bodemkwaliteit geeft naast technische invulling van het Besluit bodemkwaliteit ook invulling aan de regels voor de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Hiervoor zijn normen in de regeling opgenomen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normdocumenten zijn niet statisch. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. De Regeling bodemkwaliteit moet hierop worden aangepast. Deze actualisatie vindt periodiek plaats. De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling wordt hierdoor verbeterd.

Met de actualisatie wordt invulling gegeven aan één van de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit uit 2011, te weten het beter borgen van de uitvoering van het vooronderzoek. Uit onderzoek van toezichthouders is namelijk gebleken dat regelmatig milieu hygiënische verklaringen voor toe te passen grond worden opgesteld zonder dat een vooronderzoek is uitgevoerd.

Voorts wordt een uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting van stortplaatsen opgelost en wordt de registratieverplichting voor veldwerkers aangepast. Tot slot is met de wijziging van de regeling een enkele fout hersteld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
De aangepaste normdocumenten en de wijzigingen in de regeling kunnen gevolgen hebben voor certificerende instellingen, inspectie instellingen en/of laboratoria. Daarnaast kunnen certificaathouders en de beheerders van stortplaatsen worden geconfronteerd met de wijzigingen in het besluit. Belanghebbenden zijn bij de aanpassing van de normdocumenten en regeling betrokken. De normdocumenten die in de regeling worden gewijzigd zijn vastgesteld door landelijke commissies waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wijzigingen zorgen niet voor een toename van de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. De structurele administratieve lasten zijn berekend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit waarop de Regeling bodemkwaliteit is gebaseerd. Deze totale structurele administratieve lasten zijn becijferd op circa € 3,7 miljoen per jaar. Er zijn evenmin gevolgen voor de nalevingskosten.

Waarop kunt u reageren

De normdocumenten die in de regeling worden gewijzigd zijn vastgesteld door landelijke organen waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Hierdoor kon een aparte (internet)consultatieronde, bij de totstandkoming van de wijzigingsregeling, in het verleden achterwege blijven. In dit geval omvat de wijziging enkele bijzonderheden, met name de juridische verankering van het vooronderzoek. Gelet hierop en om zoveel mogelijk draagvlak te creëren is in dit geval gekozen voor een internetconsultatie.

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele voorgenomen wijziging en de nota van toelichting betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gepublceerd deel (2018.1) van de regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Vortgang van de regeling

Bron: wetgevingskalender.overheid.nl