Wijzigingsbesluit aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2015
Einddatum consultatie 02-03-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptbesluit regelt:
- dat de beoordeling van de leerresultaten in het vo plaatsvindt op basis van absolute normen, die voor een periode van drie jaar vast komen te liggen.
- dat de bestaande indicator onderbouwrendement wordt gesplitst in een indicator voor onvertraagde doorstroom (zittenblijven) en een indicator voor op- en afstroom
- een aanpassing in de gebruikte correctiefactoren

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen voor voortgezet onderwijs

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten zijn dat:
- scholen tijdig in staat zijn op basis van eigen informatie te beoordelen of er sprake is van voldoende leerresultaten;
- elke school voor een vaste periode (van drie jaar) weet aan welke norm moet worden voldaan;
- er sprake is van een transparanter model dat meer geschikt als sturingsinstrument voor scholen;
- de inspectie gerichter rekening kan houden met de kenmerken van individuele leerlingen;
- inzichtelijk is of de kwaliteit van de leerresultaten op stelselniveau stijgt of daalt, zodat bepaalt kan worden of het niveau van het stelsel in absolute zin stijgt of daalt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij scholen, instellingen en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen in de genoemde besluiten en hen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel het conceptbesluit als de nota van toelichting

Meer informatie