Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2019
Einddatum consultatie 22-11-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11041
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit heeft gevolgen voor gemeenten en bouwbedrijven.

Doel:
Het doel van dit ontwerpbesluit is de totstandkomingsprocedures van lokale instrumenten voor bodembeleid inzake PFAS te versnellen, zodat bouwprojecten mogelijk worden gemaakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om versneld gebiedsspecifiek beleid voor PFAS vast te stellen. Naar verwachting vergroot dit de mogelijkheden voor de bouwsector om projecten uit te voeren.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 22 november via deze website reageren op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de nota van toelichting.

Gelet op de zeer grote maatschappelijke problemen die zich op dit voordoen, komt dit ontwerpbesluit via een zogenaamde spoedprocedure tot stand. Hierbij wordt afgeweken van de standaardtermijnen die gelden voor de totstandkoming van wijzigingen van het Besluit bodemkwaliteit. Omwille van de snelheid is dit ontwerpbesluit niet voorgepubliceerd in de Staatscourant. Via deze internetconsultatie wordt één ieder de gelegenheid geboden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. De reactietermijn is, gezien de maatschappelijke problemen en de tijdsdruk, verkort tot één week.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl