Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft. Het ontwerpbesluit heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2011.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-05-2010
Einddatum consultatie 12-07-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In verband met de Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PbEU L 302) (verordening ratingbureaus) zijn het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit prudentiële regels Wft aangepast.
In het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft is een paragraaf toegevoegd in verband met de vangnetregelingen.
Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is aangepast naar aanleiding van een ingebrekestelling door de Europese Commissie (ingebrekestelling nr. 2009/2140).
Voorts zijn het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit prudentiële regels Wft aangepast naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Ook is het Besluit prudentiële regels Wft gewijzigd ter voorbereiding op de invoering van richtlijn nr. 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU L 335).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Financiële ondernemingen (o.a. banken, verzekeraars)

Verwachte effecten van de regeling

Gezien het karakter van het voorstel heeft het betrekking op een aantal onderwerpen die de financiële markten betreffen. Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reactie mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Meer informatie