Verruiming tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven

Reactie

Naam Leap (CA Sibbel)
Plaats Delft
Datum 17 maart 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept wijziging van de subsidieregeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-bedrijven.

Uw reactie kan worden gebruikt bij het verbeteren van de concept wijziging van de subsidieregeling. Daarna zal de subsidieregeling definitief worden vastgesteld.
• Met het wegvallen van de ESF-subsidie voor individuele bedrijven is niet alleen voor grote, maar ook voor MKB bedrijven ondersteuning weggevallen om te investeren in, het faciliteren van, de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van de medewerkers.
• Voor MKB-bedrijven is er nu weliswaar de SLIM-regeling, maar deze kan alleen ingezet worden voor één dimensie van duurzame inzetbaarheid: een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren. Voor gezond, veilig en vitaal werken biedt de SLIM geen ondersteuning. Ook voor goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap is geen ondersteuning en voor bewustwording bij werkenden over duurzame inzetbaarheid en de eigen regie op de loopbaan is ook geen ondersteuning mogelijk.
• De voorgestelde wijzigingen van de MDIEU-regeling zijn nog steeds gericht op grote mkb-bedrijven en het grootbedrijf. Dit type bedrijven heeft over het algemeen meer middelen om zelf te investeren in duurzame inzetbaarheid, dan dat het (kleinere) mkb dat heeft. Juist dit kleinere mkb heeft daarom behoefte aan ondersteuning op dit gebied en valt met de voorgestelde wijziging van de MDIEU-regeling nog steeds buiten de boot.
• Het is daarom nodig de drempel te verlagen voor kleinere projecten en ook projecten van minder dan € 150.000 aan kosten mogelijk te maken. Daarbij zal ook een groter deel van het budget beschikbaar moeten worden voor de projecten onder de € 300.000 om MKB-bedrijven een grotere kans te geven ook te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid.
• Ten slotte is te zien dat er naast sectorbrede initiatieven ook altijd maatwerk nodig is. De huidige focus op sectorbrede faciliterende initiatieven sluit daardoor niet altijd aan bij de bedrijven die vaak behoefte hebben aan hele praktische maatwerkoplossingen. Vooral kleine bedrijven met meer praktisch opgeleid personeel missen daardoor ondersteuning in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid in de voorgestelde opzet van de MDIEU-regeling. Ons inziens zouden dit soort maatwerkoplossingen ook meer gefaciliteerd moeten worden.