wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

Op basis van de huidige wetgeving hebben Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de EU geen aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) om arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Dit belemmert Oekraïense ontheemden om te gaan werken. Daarom wordt voorgesteld alle ouders met een partner buiten de EU aanspraak op KOT te geven, mits aan de overige voorwaarden in de Wet kinderopvang wordt voldaan. Daarmee wordt de drempel voor het betreden van de arbeidsmarkt verlaagd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-07-2022
Einddatum consultatie 03-08-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 14177
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Oekraïense ontheemden die op grond van de Richtlijn 2001/55/EG tijdelijke bescherming genieten die aanspraak gaan maken op KOT;
- Ouders met een partner buiten de EU die aanspraak gaan maken op KOT;
- De dienst Toeslagen, die de KOT uitvoert;
- Kinderopvangorganisaties, omdat de vraag naar kinderopvang kan toenemen als de groep aanvraaggerechtigden groeit vanwege de wetswijziging.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de voorgenomen wetswijziging kunnen Oekraïense ontheemden die met hun kinderen zijn gevlucht, maar waarvan de partner nog (noodgedwongen) in Oekraïne verblijft, vanaf 4 maart 2022 aanspraak maken op KOT indien zij in Nederland werken. Ook kunnen alle ouders met een partner buiten de EU vanwege de wetwijziging aanspraak maken op KOT, mits zij voldoen aan de geldende voorwaarden voor de KOT.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en Memorie van Toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

De consultatieperiode van één week is ongebruikelijk. Vanwege de strakke planning is dit onontkoombaar. Dit komt doordat de wetswijziging, (inclusief parlementaire behandeling) uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 afgerond moet zijn, omdat Toeslagen daarna de in 2022 afgegeven voorschotten definitief gaat toekennen. Omdat deze wetswijziging ziet op 2022, moet de wijziging van kracht zijn op het moment dat Toeslagen definitief gaat toekennen.

Vanwege het massale proces van het definitief toekennen is het niet mogelijk dit op een later moment te doen. Gezien de tijd die nodig is voor de parlementaire behandeling is het streven om na agendering in de Ministerraad eind augustus de Raad van State om advies te vragen. Om wel reacties op het wetsvoorstel op te kunnen halen en deze tijdig te verwerken binnen de strakke planning van dit wetsvoorstel, is gekozen voor een kortere consultatieperiode van één week.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen