Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Borculo
Datum 30 november 2022

Vraag1

Wat is uw mening over het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens?
Dit lijkt mij een slecht plan met onvoldoende wettelijke basis.
Volgens mij is hier ook de AVG van toepassing; Deze is binnen de Europese Unie volledig geharmoniseerd (mag dus niet van worden afgeweken). Ik kan dit wijzigingsbesluit (digitale) uitbreiding niet onder de onderstaande 6 pijlers brengen. Dus hierbij NIETIG. Met een beetje fantasie zou je hem onder e. kunnen schuiven. Lijkt me goed dat eerst de rechter toestemming geeft en dat pas daarna de belastingdienst of politie over deze gegevens kunnen beschikken.

De zes rechtsgrondslagen zijn:
a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of
meer specifieke doeleinden;
b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is,
of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke
persoon te beschermen;
e. verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen;
f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder
wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
De grondslagen b tot en met f zijn ‘noodzakelijkheidsgrondslagen’: alleen wanneer de verwerkingen
noodzakelijk zijn voor de in deze grondslagen genoemde doelen dan is de verwerking gerechtvaardigd.
In de vraag of een verwerking noodzakelijk is ligt besloten of de verwerking van gegevens 1) proportioneel is
en 2) of de verwerking voldoet aan de eis van subsidiariteit.