Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

Met dit wetsvoorstel worden twee soorten wijzigingen voorgesteld van de Wet inburgering 2021. Een hardheidsclausule waarmee door gemeenten en DUO geheel kan worden afgezien van het opleggen van een boete. En een grondslag in het overgangsrecht waardoor het mogelijk is om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur noodzakelijke begunstigende maatregelen te treffen ten aanzien van de inburgeringsregelgeving die van toepassing blijft op personen die onder de Wet inburgering 2013 vallen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2021
Einddatum consultatie 25-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13157
Onderwerpen Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inburgeraars

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wat betreft de hardheidsclausule 2021: Op deze manier kan worden voorzien in de situatie waarin het wettelijke boetesysteem van de Wi2021 nog niet in voorziet, te weten de mogelijkheid voor gemeenten en DUO om indien het opleggen van een boete leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, hiervan geheel te kunnen afzien. Gemeenten en DUO kunnen alleen in staat worden gesteld om hiervan af te zien als bovenstaande hardheidsclausule wordt opgenomen. De hardheidsclausule is begunstigend voor de inburgeraar. Al zal van het afzien van het opleggen van boetes slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt.

Wat betreft de hardheidsclausule en overgangsrecht Wi2013: Eenzelfde soort hardheidsclausule wordt opgenomen met betrekking tot personen die onder de Wi2013 vallen. Wat betreft de onderwerpen waaromtrent haakjes worden opgenomen; deze verbetermogelijkheden kunnen niet meer voor inwerkingtreding van het nieuwe stelsel worden gerealiseerd via de haakjes kunnen beperkte aanpassingen wel later worden gedaan. Ook hier gaat het om begunstigende maatregelen voor de inburgeraar. Bij uitwerking van de maatregelen bij AMvB zal duidelijk worden wat precies de gevolgen zijn.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie is een concept-wettekst en daarbij behorende memorie van toelichting en artikelsgewijze toelichting opgesteld. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen