Wijziging Wet milieubeheer tbv ILUC-richtlijn en reductieverplichting richtlijn brandstofkwaliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Wet milieubeheer aan. Aanleiding voor de wijziging is de implementatie van de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-08-2016
Einddatum consultatie 05-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Energie Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de gehele implementatie van de ILUC-richtlijn en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit is de verankering van de aanvullingen en wijzigingen in de in 2015 geïntroduceerde wet- en regelgeving om te komen tot een eenvoudig, handhaafbaar en kosteneffectief systeem waarmee Nederland en haar leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Olie- en energiemaatschappijen die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt.
• Producenten en leveranciers van hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt
• Verificateurs die bedrijven controleren of die op een juiste manier de inboekgegevens in het register hebben ingevoerd
• Consument, die brandstoffen tankt.

Verwachte effecten van de regeling

Met de aanpassing van de wet- en regelgeving wordt beoogd dat de leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt op een zo eenvoudige en kosteneffectieve mogelijke wijze in 2020 kunnen voldoen aan de jaarverplichting hernieuwbare energie en de rapportage- en reductieverplichting. Het huidige systeem van verhandelbare hernieuwbare brandstofeenheden wordt daarbij op een dusdanige manier aangepast dat op een doeltreffende manier zowel aan de jaarverplichting hernieuwbare energie als de reductieverplichting kan worden voldaan, terwijl er geen afbreuk wordt gedaan aan de handhaafbaarheid van het instrument.

Doordat bij de uitwerking van gewijzigde systematiek dicht bij de huidige uitvoeringssystematiek wordt gebleven, is de verwachting dat de kosten voor het bedrijfsleven en de burger aan de pomp ten gevolge van de wijziging van de systematiek gering zijn.

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op de voorgestelde wijzigingen van de Wet milieubeheer en de Memorie van Toelichting. Reacties kunnen gebruikt worden om de wetswijziging, de Memorie van Toelichting en de uit de wetgeving vloeiende systematiek te verduidelijken en waar nodig te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op de gehele wijziging van de Wet milieubeheer en de daaruit vloeiende systematiek reageren. Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting betrekken.

Geen onderdeel van consultatie:
De voorgenomen hoogte van de limiet conventionele biobrandstoffen, de voorgenomen hoogte van subdoelstelling meest geavanceerde biobrandstoffen, de voorgenomen hoogte van de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en voorgenomen afschaffing van dubbeltelling zijn onderdeel van politieke besluitvorming en dus niet onderdeel van deze consultatie. De verwachting is dat de Tweede Kamer hierover in het najaar van 2016 een besluit neemt.

Meer informatie