Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2015
Einddatum consultatie 01-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Staatsveiligheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt ter vervanging van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Aanleiding daartoe vormt de in 2013 uitgevoerde evaluatie van de Wiv 2002 door de Evaluatiecommissie Wiv 2002 (commissie Dessens), de door de commissie gedane aanbevelingen en de kabinetsreactie daarop. Met het wetsvoorstel wordt beoogd een wettelijk kader voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in brede zin te realiseren dat toekomstvast is en dit - voor zover nodig - in lijn brengt met de eisen van de Grondwet alsmede het EVRM.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, aanbieders van communicatiediensten en postvervoerders, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), de Nationale ombudsman (No), de rechterlijke macht, instanties belast met opsporing en vervolging, de Koninklijke marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Rijksbelastingdienst, de Inspectie SZW.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel biedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten diverse (bijzondere) bevoegdheden die kunnen raken aan de persoonlijke levenssfeer van burgers. Het vernieuwde stelsel inzake onderzoek van communicatie breidt de informatie- en medewerkingsverplichtingen voor de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten uit tot alle aanbieders van communicatiediensten. De bestaande regeling waarbij instellingen van post en vervoer moeten meewerken aan een door de rechter afgegeven last tot het mogen openen van brieven blijft gehandhaafd. De CTIVD is niet alleen zoals nu belast met rechtmatigheidstoezicht achteraf, maar wordt bovendien gepositioneerd als een zelfstandige, onafhankelijke klachtinstantie met de bevoegdheid om naar aanleiding van een klacht jegens de minister bindende oordelen te geven. Ook zal de CTIVD meldingen van vermoedens van misstanden mogen onderzoeken (klokkenluidersregeling). Een en ander heeft ook gevolgen voor de organisatorische inrichting van de CTIVD. De bevoegdheid van de Nationale ombudsman komt als gevolg van de nieuwe klachtfunctie van de CTIVD te vervallen. Het verlenen van toestemming voor de uitoefening van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen, alsmede de bevoegdheid tot het openen van brieven is opgedragen aan de rechtbank Den Haag. De rechtbank Den Haag is en blijft gepositioneerd als eerste instantie bij beroepszaken tegen besluiten inzake kennisneming van gegevens. Politie, KMar, IND, Rijksbelastingdienst en Inspectie SZW zijn betrokken bij de taakuitvoering van de AIVD. De KMar gaat daarnaast ook activiteiten verrichten voor de MIVD. Daarnaast worden de geldende informatieverplichtingen voor politie, openbaar ministerie, de KMar en de Rijksbelastingdienst jegens de AIVD en MIVD gemoderniseerd.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen tot 1 september 2015 de gelegenheid bieden om op het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie