Zoekresultaat

450 resultaten
U heeft gezocht op: Handel

Sorteren op:
 • Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

  In dit besluit staan de eisen vermeld om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f.

 • Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

  De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) wordt aangepast. Deze aanpassingen staan in de tweede nota van wijziging.

 • Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

  Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen gedaan. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Er is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren. Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

 • Wet uitvoering maatregelen parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Dit voorstel regelt dat drie maatregelen van het kabinet in de wet worden vastgelegd. Deze maatregelen zijn onderdeel van de aanpak van het kabinet om de problemen op te lossen die door de gaswinning in Groningen zijn veroorzaakt. Deze aanpak staat beschreven in de kamerbrief Nij Begun van 25 april 2023.

 • Wetsvoorstel Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL)

  Als een Nederlander in een ander Europees land op de spoedeisende hulp terecht komt of zorg nodig heeft, is het in veel gevallen niet mogelijk om de medische gegevens van die patiënt digitaal uit te wisselen. Het kan wel heel belangrijk zijn dat de zorgverlener de medische gegevens van de patiënt heeft. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en verlaagt de kans op medische fouten. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat medische gegevens via het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) wel grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Daarvoor moet de Nederlandse patiënt toestemming geven, anders kunnen de medische gegevens niet worden uitgewisseld.

 • Wijziging beleidsregels opiumwetontheffingen omtrent medicinale cannabis

  Dit is een consultatie over een wijziging van de beleidsregels opiumontheffingen, waarmee mogelijkheden van verhandeling van medicinale cannabis (via het Bureau Medicinale Cannabis, BMC) worden vergroot.

 • Wijziging Besluit energie vervoer 2025

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2025. Voor de nieuwe herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) is de implementatiedatum vastgesteld op 1 januari 2026. Hierdoor blijft bestaande wetgeving langer van kracht. Daarom worden voor het Besluit energie vervoer een aantal maatregelen doorgevoerd (zie ‘Beleidskompas’). 

 • Wijziging Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

  Sinds 2002 schat het RIVM jaarlijks de gemiddelde stralingsblootstelling per lid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. Dit doet het RIVM in opdracht van de minister van VWS. Om die schatting te kunnen maken, heeft het RIVM gegevens nodig van ondernemers die radiodiagnostische behandelingen en interventieradiologie uitvoeren (in de praktijk: zorgaanbieders). Belangrijke gegevens zijn de aantallen uitgevoerde radiologische onderzoeken, interventies en de dosisgegevens per onderzoek.

 • Wijziging Paspoortuitvoeringsregelingen i.v.m. aanwijzing nieuwe grensgemeenten en extra RAAS-identificatiekaarten voor BZ

  Met deze wijziging worden twee aanpassingen doorgevoerd. De eerste aanpassing zorgt ervoor dat mensen bij meer grensgemeenten terecht kunnen als ze een Nederlands reisdocument willen aanvragen maar niet in Nederland wonen. De tweede aanpassing zorgt ervoor dat medewerkers bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken meer identificatiekaarten mogen gebruiken om in te loggen in het systeem waarmee reisdocumenten worden aangevraagd.

 • Uitwerking vergunning- en meldplicht handelingen poliovirus

  Er komt een vergunningplicht en meldplicht voor faciliteiten en instellingen die handelingen verrichten met poliovirus(materiaal). Beide plichten moeten worden uitgewerkt in lagere regelgeving via een wijziging van het Besluit publieke gezondheid (AMvB) en een wijziging van de Regeling publieke gezondheid (ministeriële regeling).