Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Het kabinet is voornemens de Wet natuurbescherming te integreren in de Omgevingswet, zodra de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2021). De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB 's van de Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit). Daarin voorziet het voorliggende ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. De overgang gebeurt beleidsneutraal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-01-2019
Einddatum consultatie 26-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouw, terreinbeherende organisaties, bosbouw, visserij, delfstoffenwinning, bouw, horeca, recreatie, industrie, natuurorganisaties, particulieren, provincies, gemeenten, waterschappen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het kabinet heeft het voornemen om de Wet natuurbescherming en daarop gebaseerde regelgeving zonder beleidsinhoudelijke wijzigingen te integreren in het stelsel van de Omgevingswet. Ten opzichte van de Wet natuurbescherming en daarop gebaseerde regelgeving zijn er daarom geen structurele gevolgen voor de regeldruk.
Wel zijn er eenmalige lasten, die samenhangen met het feit dat bedrijven, burgers en professionals eenmalig kennis moeten nemen van de nieuwe vindplaats van de bekende regels in Omgevingswet, de verscheidene algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet en de Omgevingsregeling. Het gaat in totaal om maximaal ca € 600.000, -- aan eenmalige lasten voor burgers en maximaal ca € 7,4 miljoen aan eenmalige lasten voor ondernemers, voor alle regelgeving die nu is opgenomen in de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. Het betreft hier een heel ruime inschatting, de werkelijke lasten zullen waarschijnlijk aanzienlijk lager uitvallen.
Verwacht voordeel van de overheveling is een betere integratie met andere besluitvormingsprocessen in het omgevingsrecht, waardoor natuur tijdig bij de voorbereiding van projecten en besluitvorming wordt meegenomen en voorkomen wordt dat natuur later in het traject een hindermacht wordt.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet en de nota van toelichting betrekken.
Om een goed beeld te geven hoe de AMvB 's op grond van de Omgevingswet komen te luiden met inbegrip van de in dit aanvullingsbesluit opgenomen wijzigingen, is ook een revisieversie van de tekst van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit bijgevoegd. Alleen de revisies zijn onderdeel van deze consultatie.
Ook de tekst van de Omgevingswet met in revisie de voorgestelde wijzigingen van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet natuur Omgevingswet is bijgevoegd als achtergrondinformatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Overige documenten

  • Besluit activiteiten leefomgeving met in revisie de wijzigingen van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  • Besluit kwaliteit leefomgeving met in revisie de wijzigingen van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  • Omgevingsbesluit met in revisie de wijzgingen van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  • Omgevingswet met in revisie de wijzigingen van het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet