Besluit vergoeding affectieschade

Het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (34 257) introduceert een aanspraak op vergoeding van affectieschade van naasten van gekwetste of overleden slachtoffers. In het onderhavige besluit wordt de omvang van deze vergoeding forfaitair bepaald.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-09-2017
Einddatum consultatie 26-10-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, verzekeraars, advocatuur, rechterlijke macht, OM, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Slachtofferhulp Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid over de omvang van de vergoeding van affectieschade.

Waarop kunt u reageren

De aanspraak op vergoeding van affectieschade wordt geregeld bij wet. Dit besluit bevat uitsluitend de omvang van de toe te kennen vergoeding van affectieschade.

Downloads

Overige documenten