Besluit afschaffen rekentoets

Dit besluit bevat in de eerste plaats technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen, waarin nadere regels worden gesteld over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-12-2019
Einddatum consultatie 13-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10266
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders, scholen, leraren, het tertiair vervolgonderwijs en het bedrijfsleven

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor scholen betekent het afschaffen van de rekentoets dat zij geen rekentoets meer afnemen bij leerlingen. Ten aanzien van het rekenonderwijs blijven scholen vrij om dit vorm te geven zoals zij dit willen (dit is nu ook al het geval). Mogelijk zullen scholen hun rekenonderwijs aanpassen en meer integreren in wiskunde. Bovendien moeten scholen voortaan een schoolexamen rekenen maken voor leerlingen (vmbo en havo) die geen eindexamen doen in het vak wiskunde.

Leerlingen die examen afleggen in het vak wiskunde hoeven niet langer de rekentoets te maken voor het behalen van het diploma. Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde maken vanaf 1 augustus 2020 een schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen telt niet mee in de uitslagbepaling.

Voor het vervolgonderwijs geldt dat het door het afschaffen van de rekentoets het minder transparant wordt wat het niveau van instromende studenten met wiskunde is. Van leerlingen zonder wiskunde kan het vervolgonderwijs het cijfer voor het schoolexamen rekenen terugvinden op de bijlage bij de cijferlijst.

Voor de rijksbegroting levert het afschaffen van de rekentoets een (beperkte) besparing op (2,3 mln structureel).

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit Experimenten Doorlopende Leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

Bron: wetten.overheid.nl

Eindexamenbesluit vo

Bron: wetten.overheid.nl

Staatsexamenbesluit vo

Bron: wetten.overheid.nl

Wet voortgezet onderwijs

Bron: wetten.overheid.nl