Wijziging Ambtsinstructie i.v.m. herziening geweldsmelding

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de regels in de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren (Ambtsinstructie) over het melden van aangewend geweld te wijzigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2016
Einddatum consultatie 13-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Ambtsinstructie bevat hoofdzakelijk regels over het aanwenden van geweld en over het melden van aangewend geweld.

De melding, registratie, beoordeling en terugkoppeling van een geweldsaanwending door opsporingsambtenaren is landelijk niet eenduidig ingericht. Hierdoor bestaat een onvolledig beeld van geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren en de wijze waarop dit geweldgebruik wordt beoordeeld en afgedaan. Om een einde te maken aan deze onwenselijke situatie is besloten om, als onderdeel van de stelselherziening geweldsaanwending, het gehele proces van melden, registeren en beoordelen van geweldsaanwending alsmede de terugkoppeling daarvan te herzien en landelijk te uniformeren.
Het ontwerpbesluit regelt dit nieuwe proces.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ambtenaren van politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, militairen van Defensie die zijn belast met de uitvoering van een politietaak, buitengewone opsporingsambtenaren die bevoegd zijn geweld te gebruiken, ambtenaren van een bijzondere opsporingsdienst die bevoegd zijn geweld te gebruiken en ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Verwachte effecten van de regeling

Het ontwerpbesluit beoogt een uniform stelsel van melding, registratie, beoordeling en terugkoppeling van een geweldsaanwending door opsporingsambtenaren.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie