Amvb’s vereenvoudiging bekostiging po

Deze drie besluiten voorzien in de verdere uitwerking van de wet vereenvoudiging bekostiging po. De besluiten behelzen een nieuwe regeling van de bekostiging voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs, in overeenstemming met deze wet. De niet-bekostigingsonderwerpen uit de huidige besluiten worden ongewijzigd ondergebracht in een nieuw Inrichtingsbesluit WPO.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 05-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12545
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook zijn er gevolgen voor de samenwerkingsverbanden po en vo, basisscholen in Caribisch Nederland en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als gevolg van de wet vereenvoudiging bekostiging po wordt de bekostiging voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs eenvoudiger, minder sturend en beter voorspelbaar. Doordat het aantal bekostigingsparameters en de complexiteit van de bekostigingsformules aanzienlijk afnemen, krijgen schoolbesturen beter inzicht in hoe de bekostiging in elkaar zit. Deze vereenvoudiging wordt nader uitgewerkt in deze besluiten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de nieuwe bekostigingssystematiek voor het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zoals neergelegd in het Besluit bekostiging WPO 20xx, Besluit bekostiging WEC 20xx en Besluit bekostiging WPO BES 20xx, en de toelichting bij elk van deze besluiten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Wet vereenvoudiging bekostiging PO

Bron: www.eerstekamer.nl